Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.boxingplanet.pl

Właścicielem oraz podmiotem prowadzącym sklep internetowy działający pod internetowym adresem www.boxingplanet.pl, www.jawbreaker.pl jest:


BoxingPlanet.pl , Szerokie 26, 20-050 Lublin zwany dalej jako „Sprzedawca”.

 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, składania zamówień na towary dostępne w Sklepie Internetowym oraz zasady zawierania Umów sprzedaży. Załącznikami do niniejszego Regulaminu są: Formularz odstąpienia od umowy i Formularz Reklamacyjny.
 2. Sklep internetowy dostępny pod adresem www.boxingplanet.pl, www.jawbreaker.pl,  dalej zwany Sklepem, prowadzony jest przez BoxingPlanet.pl z siedzibą w Szerokie 26, 20-050 Lublin
 3. Klient ma możliwość kontaktu ze Sklepem korespondencyjnie pod adresem e mail admin@boxingplanet.pl
 4. Użyte w niniejszym Regulaminie definicje posiadają następujące znaczenie:

a)      Sprzedawca - BoxingPlanet.pl , Szerokie 26, 20-050 Lublin

b)      Klient – każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu lub/i posiadajaca zarejestrowane Konto Klienta;

c)      Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta przez Sprzedawcę z Klientem w ramach zorganizowanego sytemu zawierania umów na odległość w ramach Sklepu, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;

d)     Zamówienie - złożona przez Klienta za pośrednictwem Sklepu oferta zawarcia umowy sprzedaży;

e)      Konto – indywidualny panel administracyjny Klienta, dostepny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu się, umożliwiający dokonywanie zakupów w Sklepie, na którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych zamówieniach przez Klienta i dokonanych zakupach;

f)       Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie umożliwiający utworzenie Konta Klienta;

g)      Formularz zamówienia - system techniczny w ramach Sklepu umożliwiający złożenie Zamówienia przez Klienta poprzez dostępne pola formularza, bez konieczności dokonywania uprzedniej Rejestracji w Sklepie internetowym;

h)      Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 1. Dla prawidłowego korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień konieczne jest korzystanie przez Klienta z komputera osobistego z zainstalowaną przeglądarką internetową w wersji co najmniej: Internet Explorer v.8, Mozilla Firefox v.3, Opera v.10, Google Chrome v.6, z włączoną obsługą JavaScript i Active X - albo urządzeń elektronicznych i przystosowanego dla nich oprogramowania o parametrach równorzędnych pod względem wydajności i specyfikacji technicznej. Optymalna rozdzielczość, w której powinny być przeglądane strony Serwisu to 1280 x 1024 pikseli, jakość kolorów 32 bity, paleta co najmniej 32 mln kolorów. Korzystanie z poszczególnych plików dostępnych w Serwisie wymaga również oprogramowania do przeglądania plików w formacie PDF oraz doc.
 2. Produkty w Sklepie są szczegółowo oznaczone. Na stronie internetowej znajdują się informacje o własciwościach Produktów.
 3. Ceny podane na stronie Sklepu wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 4. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7dni w tygodniu,
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( Dz. U. 2014 poz. 827) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).
 6. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

 II. PROCEDURA REJESTRACJI KONTA

 1. Rejestracja w Sklepie (utworzenie Konta Klienta) jest nieodpłatna.
 2. W celu dokonania Rejestracji w Sklepie Klient powinien wypełnić Formularz Rejestracji znajdujący się na stronie internetowej Sklepu, podając w nim swoje prawdziwe dane. Dostęp do Formularza Rejestracji nastepuje po wyborze funkcji „Zarejestruj się”.
 3. Klient w celu pomyślnego przejścia procesu rejestracji zobowiązany jest podać następujące dane:
  • Adres e-mail
  • Hasło
  • Powtórz hasło
 4. Po podaniu powyższych danych na wskazany adres e-mail Klienta wysłane zostanie potwierdzenie dokonania rejestracji Konta wraz z linkiem do aktywacji Konta. Wymagane jest potwierdzenie rejestracji przez Klienta poprzez kliknięcie w otrzymany link.
 5. Po zarejestrowaniu Konta, przed złożeniem pierwszego zamówienia, niezbędne jest dokończenie procesu rejestracji poprzez uzupełnienie danych Klienta:
 • Imię
 • Nazwisko
 • Numer telefonu kontaktowego
 • Adres e-mail
 • Dane adresowe
 1. W przypadku gdy dane Klienta wymagane podczas procesu rejestracji Konta ulegną późniejszej zmianie, Klient powinien dokonać ich aktualizacji.
 2. Po utworzeniu Konta każdorazowe logowanie odbywa się z wykorzystaniem loginu i hasła podanych w formularzu rejestracji.
 3. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów usunąć konto. W celu usunięcia konta należy przesłać stosowne żądanie pocztą lub w formie elektronicznej na adres Sklepu. Konto Klienta zostanie usunięte w ciągu 2 dni roboczych.

 III. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

 1. Informacje o Produktach prezentowane na stronie internetowej Sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu kodeksu cywilnego i nie stanowią oferty.
 2. Złożenie Zamówienia stanowi ofertę zawarcia umowy w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta.
 3. Rejestracja Konta nie jest warunkiem koniecznym złożenia zamówienia w Sklepie. Klient ma możliwość złożenia zamówienia za pośrednictwem Sklepu bez uprzedniej rejestracji, korzystając z formularza zamówienia.
 4. W celu złożenia zamówienia (z wykorzystaniem Konta Klienta lub za pośrednictwem Formularza Zamówienia) Klient powinien:

a)      Po wejsciu na dany produkt, który Klient zamierza kupić, należy określić jego rozmiar oraz zamawianą ilość, a następnie dodać do koszyka poprzez naciśnięcie przycisku „DO KOSZYKA”. Dodanie Produktu do Koszyka nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Produkty mogą być dowolnie dodawane lub usuwane z Koszyka;

b)      Po dodaniu do koszyka wszystkich produktów, jakie Klient zamierza zakupić, w zakładce „zawartość twojego koszyka” należy wybrać przycisk „ZAMAWIAM”;

c)      W dalszej kolejności należy uzupełnić wymagane dane osobowe oraz dane adresowe, jak również wskazać ewentualne uwagi dotyczące zamówienia. Po zapoznaniu się i zaakceptowaniu Regulaminu Sklepu należy wybrac przycisk „PODSUMOWANIE”

d)     W celu skutecznego złożenia Zamówienia, po zapoznaniu się z przedstawionymi na ekranie szczegółami zamówienia wskazujacymi na rodzaj i ilość zamiawianych produktów, ich cenie oraz łacznej wartości zamówienia, jak również informacji o formie i terminie dostawy, w prztypadku ich akceptacji należy wybrać przycisk „POTWIERDZAM ZAKUP”.

 1. Po złożeniu zamówienia na podany adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w koncie Klienta lub wskazany w procesie składania zamówienia dla zakupów bez rejestracji, zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Sprzedawcę zamówienia złożonego przez Klienta. W celu sfinalizowania transakcji Klient niezbędne jest potwierdzenia dokonania transakcji poprzez naciśnięcie w link podany w otrzymanym ze Sklepu potwierdzeniu zamówienia. Potwierdzenie zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej.
 2. W przypadku gdy dany Produkt nie jest aktualnie dostępny, przy jego opisie widnieje stosowna informacja. Klient może skorzystać z możliwości otrzymania od Sklepu na adres e-mail informacji, gdy Produkt jest ponownie możliwy do zamówienia. W tym celu należy wybrać opcję „POWIADOM O DOSTĘPNOŚCI”, a następnie podać adres poczty elektronicznej, na który ma zostać przesłane powiadomienie.
 3. Klient może dokonać e-mailem lub telefonicznie zmiany w zamówieniu lub wycofać zamówienie w całości, jeżeli nie zostało ono wysłane.
 4. Zamówiony Produkt dostarczony zostanie na adres wskazany przez Klienta po dokonaniu całkowitej płatności za zamówiony Produkt wraz z kosztami przesyłki.

 

 IV. SPOSÓB PŁATNOŚCI I REALIZACJA DOSTAWY

 

 1. Za zakupione w Sklepie produkty Klient może dokonać zapłaty wyłącznie w formie przelewu na rachunek bankowy Sprzedawcy.
 2. Aktualny numer rachunku bankowego Sprzedawcy na który należy dokonywać płatności wskazany jest w treści faktury VAT załączonej do maila z potwierdzeniem zamówienia przesyłanego przez Sklep.
 3. Płatności za zamówione produkty należy dokonać w ciągu siedmiu dni roboczych od otrzymania Potwierdzenia zamówienia. Po tym czasie, w przypadku braku płatności, złożone zamówienie zostaje anulowane.
 4. Zamówione produkty wysyłane są do Klienta po otrzymaniu przez Sklep płatności za zamówione towary i koszty przesyłki.
 5. Termin wysłania zamówienia do Klienta wynosi 3 dni robocze i liczy się od dnia nastepującego po dniu odnotowania przez Sprzedawcę otrzymania płatności za zakupione Produkty.
 6. Dostawa Produktów następuje na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.
 7. Zamówione Produkty wysyłane są wyłącznie na terenie Polski.
 8. Zamówione Produkty dostarczane są za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A.

 

 

 V. WARUNKI REKLAMACJI

 1. Przedmiotem sprzedaży są Produkty nowe. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Klientowi produkt wolny od wad
 2. W przypadku wystąpienia wad Produktów, w odniesieniu do umów zawartytch z Konsumentem, Sprzedawca ponosi ustawową odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady, wynikającą z art. 556 i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U.2016.380 j.t. z późn. zm.). W związku z powyższym, reklamacja Produktu może nastąpić ze względu  na wadę fizyczną, która polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową lub ze względu na wadę prawną, w szczególności jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej.
 3. W odniesieniu do umów zawieranych z Klientem nie będącym Konsumentem, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi zostaje wyłączona.
 4. W celu złożenia Reklamacji należy odesłać produkt, którego dotyczy reklamacja, na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie. Wraz z produktem należy przesłać do Sprzedawcy prawidłowo wypełniony Formularz Reklamacji dostępny na stronie internetowej Sklepu.
 5. Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni  licząc od dnia otrzymania kompletnego zgłoszenia reklamacyjnego.
 6. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Produkt zostanie odesłany do Klienta wraz z informacją o niezasadności reklamacji.
 7. Klientowi bedącemu Konsumentem przysługuje możliwosć skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 8. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a)      Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

b)      Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

c)      Konsument może zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z umowy zawartej ze Sprzedawcą.

Formularz reklamacji.pdf

 VI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży Produktu zakupionego w Sklepie w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Bieg terminu do odstąpieniu od umowy rozpoczyna się od dnia dostarczenia Produktów Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik;
 2. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, Konsument powinien złożyć Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy (np. wysyłajac je pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną). Konsument może skorzystać również z formularza oświadczenia o odstąpieniu, który stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu i które zostało wysłane do Klienta z potwierdzeniem zamówienia. Formularz oświadczenia o odstąpieniu dostępny jest również na stronie internetowej Sklepu.
 3. Sprzedawca potwierdza Konsumentowi niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy jego otrzymanie. Potwierdzenie takie wysyłane jest na adres e-mail, podany przy Zamówieniu lub wskazany jako kontaktowy na złożonym Oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.
 4. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą.
 5. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt lub produkty niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy.
 6. Konsument zwraca przedmiot lub przedmioty Umowy, od której odstąpił na własne ryzyko oraz koszt.
 7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu lub produktów będących przedmiotem Umowy, następujące po korzystaniu z produktu lub produktów w sposób wykraczający poza zwykły zarząd produktem, w celu stwierdzenia cech, funkcjonalności oraz charakteru produktu.
 8. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia produktu z zastrzeżeniem, że:
  • Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami;
  • w przypadku wybrania przez Konsumenta przy składaniu zamówienia sposobu dostarczenia produktu innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów;
  • Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności
 9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Formularz odstąpienia od umowy.pdf

 VII. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem Danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu zbierane są w celu realizacji umowy sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę, także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów mogą być:

a)      Pośrednicy lub przewoźnicy realizujący przesyłki produktów wysyłane do Klientów na zlecenie Admnistratora;

b)      Podmioty realizujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą dokonywane przez Klientów za zamówienia złożone w Sklepie;

 1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 2. Podanie swoich danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, natomiast niepodanie wskazanych w regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy.

 

 VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn.
 2. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami. Jeżeli Klient nie zgadza się na wprowadzenie zmian w Regulaminie może usunąć swoje Konto.
 3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 5. Użytkownicy mogą kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:
  • e-mail: admin@boxingplanet.pl
  • pisemnie na adres: BoxingPlanet.pl , Dąbrowica 185 P, 21-008 Tomaszowice
 6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej Sklepu internetowego.
 7. Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.
 8. Wszystkie informacje tekstowe oraz zdjęcia produktów znajdujące się na stronie internetowej Sklepu są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych oraz do prezentacji na innych stronach internetowych bez zgody Sklepu.
 9. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 14.02.2017

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl